шошала

  • 21кібіт — зат. жерг. Астық, тамақ сақтайтын үй; қойма. Ас үй, бойра, к і б і т, кілет, шошала деп аталатындарды тамақ сақтайтын, ас әзірлейтін үйлер болған (А.Сейдімбеков, Күңгір күңгір., 190) …

    Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • 22қосүй — зат. көне. Тігілуі де, жығылуы да оңай, жеңіл қолды кішірек үй, қос. Бұл күндері шошала, ұраңқай, қ о с ү й, аран, қақыра тәрізді мекенжайлар көзден таса қалып барады (Қаз. әдеб., 18.02.1977, 4) …

    Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • 23шошаладай — сын. Шошала сияқты, кішкентай. Біздің Арекең кішкентай болғанда ш о ш а л а д а й (оқалақ) болар, сіздер үлкен болғанда атан өгіздей боларсыздар (Ел аузынан, 142) …

    Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі